Nieuws

Datum: 28 September 2022 van 9:30 tot 12:30 Locatie: Fletcher...
29/08/2022 -

Werknemers die in aanmerking willen komen voor een RVU-uitkering op...
26/07/2022 -

Door invoering van het functiehandboek Zoetwarenindustrie worden functies van medewerkers soms anders ingedeeld. Bij het...

Bekijk het antwoord

Bonden en werkgever staan inderdaad soms tegen over elkaar, bijvoorbeeld als ze stevig onderhandelen over een nieuwe CAO...

Bekijk het antwoord

Veel gestelde vragen

Door invoering van het functiehandboek Zoetwarenindustrie worden functies van medewerkers soms anders ingedeeld. Bij het opstellen van het nieuwe functieboek heeft de werkgroep Integratie functieboeken er goed op gelet dat medewerkers er niet op achteruit gaan ten opzichte van de oude functieboeken. Toch kan het zijn dat een medewerker het niet eens is met de verandering. Hij kan dan bewaar aantekenen oftewel een verzoek tot heroverweging indienen. Iedere werkgever stelt daarvoor een beroepscommissie in, die dergelijke bezwaren behandelt. Is de medewerker het uiteindelijk niet eens met de uitkomsten van de beroepscommissie, dan kan hij een externe beroepsprocedure in gang zetten. Meer informatie is te vinden in de tekst Beroepsprocedure functie-indeling.

Bonden en werkgever staan inderdaad soms tegen over elkaar, bijvoorbeeld als ze stevig onderhandelen over een nieuwe CAO Zoetwaren. Daar is niets mis mee. Want de bonden en de werkgevers werken bijna altijd goed samen. Een van de voorbeelden hiervan is deze site. Ook op andere gebieden zijn werknemers en werknemers het vaak met elkaar eens. Beide partijen streven een prettige samenwerking na. Soms komt het tot conflicten, maar veel vaker niet.

Zoetwaren.nl is een website van VBZ en de vakbonden samen. Deze site is er voor de sector en hier is informatie te vinden over initiatieven en afspraken van de cao-partijen. Dit is dus heel iets anders dan de website van VBZ. Deze is nog steeds alleen toegankelijk voor leden.

Zoetwaren.nl heeft geen bevoegdheden om conflicten op te lossen. De meeste conflicten kunnen werkgever en medewerker samen oplossen door om de tafel te gaan zitten en erover te praten. Komen de partijen er samen echt niet uit, dan kunnen ze zich wenden tot de verenigingen waarvan ze lid zijn: VBZ voor werkgevers en een van de bonden voor werknemers. Bij bepaalde geschillen kan werkgever of werknemer een beroep doen op de Beroepscommissie.

Sinds 2007 bestaat voor de gehele zoetwarenindustrie één cao. Wel werkten Koek en Snoep nog met hun eigen functieboek. De sociale partners willen dit graag gelijktrekken voor de hele sector. Daarom zijn de functiehandboeken samengevoegd. Het nieuwe functiehandboek Zoetwarenindustrie verdeelt functies in onderling vergelijkbare bestanddelen, die vervolgens geanalyseerd en gewaardeerd kunnen worden. Zo worden functies die even zwaar zijn ook daadwerkelijk gelijk gewaardeerd binnen de hele zoetwarensector. En een eerlijke waardering van functies, leidt tot een eerlijke beloning voor medewerkers.

Ja, het adviespunt blijft bestaan. Sterker nog, er wordt juist extra aandacht aan besteed om werkgevers en medewerkers in de zoetwarenindustrie beter te kunnen informeren.
De sites www.arboadviespuntkoekensnoep.nl en www.datwerktwelzolekker.nl zijn nu geintegreerd in zoetwaren.nl/arbo.

Er is op arbogebied veel overlap tussen beide bedrijfstakken. Het is dus niet nodig dat de zoetwarenindustrie en de bakkers allebei het wiel uitvinden. Door samen te werken besparen de sectoren geld en moeite. Wel behoudt elke bedrijfstak in de arbocatalogus nadrukkelijk zijn eigen identiteit.

De arbocatalogus gaat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet vervangen. Ieder bedrijf moet nog steeds zelf de risico’s die medewerkers lopen inventariseren en daarvoor passende maatregelen treffen. In de CAO Arbeid en Gezondheid is vastgelegd dat werkgevers de RI&E uitvoeren met behulp van het branchespecifieke RI&E-instrument. Ook dit is niet veranderd. Bedrijven moeten bovendien steeds op tijd hun RI&E actualiseren. Maar de arbocatalogus wordt natuurlijk niet voor niets gemaakt. Als de catalogus klaar is, kan hij helpen bij het zoeken naar maatregelen om risico’s tegen te gaan. Het is namelijk een oplossingenboek waarin een hoop passende instrumenten en oplossingen worden opgenomen voor risico’s die veel voorkomen in de zoetwarenindustrie.

Het is niet verboden om uitzonderingen te maken voor oudere medewerkers, als de werkgever zich daarbij maar aan de regels houdt. De CAO Zoetwaren (artikel 22 en artikel 41) kent een aantal regelingen speciaal voor ouderen, die voldoen aan de wettelijke regels. Zowel de werkgevers als de werknemers hechten aan het behouden van de seniorendagen, zoals deze dagen officieel heten. Er zijn dus geen plannen om deze cao-regelingen te schrappen.

AttachmentSize
CAO Artikel 2242.4 KB
CAO Artikel 4145.1 KB

De sociale partners in de zoetwarenindustrie hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan levensfasebewust beleid. De speciale werkgroep heeft hier een grote rol bij gespeeld. Zo heeft de werkgroep uiteenlopende adviezen en instrumenten opgesteld waar werkgevers en medewerkers mee aan de slag kunnen. Deze informatie en instrumenten zijn binnenkort beschikbaar op onze subsite Zoetwaren.nl/levensloop.

Nu gaat het economisch minder goed, maar op de lange termijn hebben we in Nederland last van een krappe arbeidsmarkt. Dit betekent dat alle werknemers hard nodig zijn. Het is dus heel belangrijk dat ze langdurig inzetbaar zijn en hun werk veilig, gezond en met plezier doen. Dat lukt alleen als ze hun werk en hun leven buiten het werk goed kunnen combineren. Hoe ze dat kunnen en willen doen, hangt voor een groot deel af van hun levensfase. Een jonge moeder of vader wil bijvoorbeeld graag een extra vrije dag in de week, een actieve veertiger wil juist flink carrière maken en een oudere werknemer kan langer doorwerken als hij minder zware activiteiten uitvoert. Als de werkgever daar rekening mee houdt, haalt hij het beste uit zijn medewerkers.

Het is niet eenvoudig om een goed scholingsplan op te stellen. Toch is het noodzakelijk om – met het oog op de toekomst – te zorgen voor goede scholing van alle medewerkers. Daarom zet de sector adviseurs in om werkgevers te helpen bij het ontwikkelen van een scholingsplan. Werkgevers kunnen voor meer informatie contact opnemen met VBZ.

Met de kennis die medewerkers opdoen, kunnen ze hun werk beter en vaak met meer plezier uitvoeren. Maar met een certificaat hebben ze nog meer aan de opleiding. Ze kunnen dan binnen en buiten het bedrijf aantonen wat hun opleidingsniveau is.
Tot nu toe is er nog geen certificaat voor werknemers die Zoetwaren-online hebben afgerond. Daarom gaan de sociale partners (de vakbonden en de werkgeversvereniging) er binnenkort voor zorgen dat iedereen die Zoetwaren-online volgt en goed afrondt, daarvoor wel een certificaat krijgt.

Het is prima als werkgevers hun medewerkers willen opleiden. Een werkgever kan zijn medewerkers echter niet verplichten om Zoetwaren-online te volgen. Zelfs niet als het voor het bedrijf of de medewerker zelf nuttig of nodig is dat hij de opleiding volgt.
Als een medewerker weigert om de opleiding te volgen, moeten hij en de werkgever daar samen uit zien te komen. De werkgever kan hem bijvoorbeeld proberen te overtuigen van het nut en de noodzaak om te leren. Werkgever en werknemer kunnen hier ook artikel 46 van de CAO Zoetwaren op naslaan. Daarin staan de rechten én de plichten van de werknemers genoemd.

AttachmentSize
CAO Artikel 4646.6 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...