Verzuim en reïntegratie

Een griepje valt nog wel mee. Maar als medewerkers echt ziek of arbeidsongeschikt worden, krijgen werkgevers te maken met hoge kosten. Medewerkers zelf zien hun inkomen en kansen op de arbeidsmarkt achteruit gaan. De sociale partners willen werkgevers en werknemers hiertegen zoveel mogelijk beschermen. Daarom hebben ze in de CAO Zoetwaren heldere afspraken gemaakt over ziekteverzuim en reïntegratie.

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor reïntegratie bij ziekte steeds meer bij werkgevers. Slagen zij er niet in om zieke medewerkers te reïntegreren? Dan moeten ze uit hun eigen zak de loondoorbetaling en verhoogde arbeidsongeschiktheidspremies bekostigen. Werknemers die niet hun beste beentje voorzetten, lopen kans dat hun loondoorbetaling wordt stopgezet of dat ze geen uitkering krijgen. Om dit te voorkomen moeten beide partijen voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Strenge Poortwachter
Volgens deze wet zijn werkgever en werknemer verplicht om alles te doen wat redelijk is voor reïntegratie De werkgever kan bijvoorbeeld de werkplek of werktijden aanpassen. Na twee jaar ziekte komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarvoor moet hij in zijn reïntegratieverslag kunnen aantonen dat hij en de werkgever alles hebben gedaan om hem te helpen reïntegreren.

Ander passend werk
Als een medewerker zijn eigen werk niet meer kan doen, moet de werkgever hem volgens de wet Poortwachter ander passend werk aanbieden. In de CAO Zoetwaren is bepaald dat de werkgever eerst probeert passend werk te bieden in zijn eigen onderneming. Lukt dat niet, dan zoekt hij passend werk in een ander bedrijf in de branche. Passende arbeid buiten de branche is de laatste optie.

Recht op loon
Gedurende het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer een aanvulling boven op de wettelijke loondoorbetaling tot 95% van het inkomen, mits de werknemer zich houdt aan de regels die bij ziekteverzuim in de onderneming gelden. Uren gewerkt in het kader van het re-integratieproces zullen als normaal gewerkte uren worden gerekend en als zodanig tegen 100% worden vergoed. Zie artikel 43 van de CAO zoetwaren.

Controle en privacy
De werkgever moet de privacy van zijn medewerker respecteren. Hij heeft geen recht op inzage van diens medische gegevens. De werkgever mag wel controleren of een medewerker die verzuimt hiervoor een geldige reden heeft. De werkgever betaalt immers zijn loon door. De werkgever moet dan een correct controlebeleid voeren. Een leidraad bij het opstellen van de controleregels is opgenomen in de CAO Zoetwaren.

Meer informatie:

AttachmentSize
Cao zoetwaren - artikel 43.pdf57.4 KB
Ander passend werk (CAO Bijlage VII B)48.29 KB
Controle en privacy (CAO Bijlage VII A)47.69 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...