Skip to content

Alcohol als kankerverwekkende stof

Alcohol, ofwel ethanol, wordt in meerdere zoetwarenbedrijven gebruikt als bestanddeel in aroma’s en desinfectie- en reinigingsmiddelen. In Nederland wordt alcohol als kankerverwekkende stof gezien. Dat kan flinke gevolgen hebben voor zoetwarenbedrijven.

Immers, bij kankerverwekkende stoffen gelden extra verplichtingen voor de werkgever. De belangrijkste verplichting is dat stoffen die ethanol bevatten zo mogelijk door de werkgever vervangen moeten worden door andere stoffen waarvan de componenten niet kankerverwekkend zijn.

Voor ethanolhoudende aroma’s betekent dit dat de leverancier van aroma’s moet worden benaderd om te zien of er dat alternatieven beschikbaar zijn of kunnen worden samengesteld. Producenten van aroma’s maken veel gebruik van ethanol. In sommige aroma’s is het zelfs onmisbaar of zit het er van nature in. Omdat in andere Europese landen ethanol niet als kankerverwekkend wordt gezien, hebben producenten uit die landen weinig aandrang om hun aroma’s vrij te maken van ethanol. Daardoor wordt het voor Nederlandse Zoetwarenbedrijven lastig om alternatieven te vinden om de huidige aroma’s met ethanol te vervangen.

Ook voor desinfectie- en reinigingsmiddelen die alcohol/ethanol bevatten dienen alternatieven gezocht te worden. Let daarbij op dat het vervangend product niet andere nadelen met zich meebrengt, zoals huidirritatie.

Als het onmogelijk blijkt om een alcoholhoudende stof te vervangen heeft de werkgever de verplichting om te zorgen dat de blootstelling aan alcohol onder de wettelijke grenswaarden blijft. Het gaat daarbij om het inademen van alcoholdamp. Een blootstellingsbeoordeling moet aantonen dat de blootstelling onder de grenswaarden van ethanol blijft. Verder gelden er extra registratieverplichtingen voor kankerverwekkende stoffen en dient de werkgever vast te leggen welke medewerkers (kunnen) blootstaan aan de stof. Deze extra verplichtingen zijn redenen te meer om zo veel mogelijk ethanolhoudende stoffen te weren, door op zoek te gaan naar goede vervangers.

Verder is het zaak om een dossier aan te leggen waarin alle inspanningen richting leveranciers van ethanolhoudende producten zijn vastgelegd. Zorg dan ook dat de communicatie schriftelijk verloopt, zodat alle ondernomen stappen en de reacties van de leverancier vastgelegd kunnen worden.  Zo’n dossier is nodig om aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te tonen als die constateert dat er in het bedrijf met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt.

Back To Top