Skip to content

Fysieke belasting

Er zijn verschillende vormen van fysieke belasting, waar medewerkers in de zoetwarensector mee te maken kunnen krijgen: tillen en dragen, staand en zittend werk, duwen en trekken ongunstige werkhoudingen, repeterende handelingen en trillingen. Het is zaak om fysieke overbelasting en daarmee gezondheidsklachten te voorkomen.

Brancheafspraken

Normen

De werkgever streeft ernaar, ook in het kader van duurzame inzetbaarheid, om fysieke overbelasting in het werk te voorkomen en als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Beoordeling

De werkgever is wettelijk verplicht om op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers nader in kaart te brengen.

  • Hij maakt voor de RI&E fysieke belasting gebruik van:

De werkgever kan ook een gespecialiseerde externe deskundige inschakelen die op basis van observaties en/of metingen in kaart brengt waar fysieke overbelasting in het bedrijf voorkomt. De deskundige adviseert vervolgens welke maatregelen daartegen te nemen zijn. De risico’s op het gebied van fysieke belasting worden geprioriteerd en opgenomen in een plan van aanpak.

  • Ook na het nemen van maatregelen, om fysieke belasting te beperken, zal de werkgever beoordelen of de fysieke belasting geen gevaar meer oplevert voor de gezondheid van medewerkers. Zo nodig moeten aanvullende maatregelen worden getroffen.
Medisch onderzoek

Op grond van de RI&E en op basis van een advies van de arbodienstverlener biedt de werkgever periodiek een gericht medisch onderzoek aan (fysieke belasting). Dat is bestemd voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met fysieke belasting die mogelijk hun gezondheid kan schaden.

Maatregelen
  • Bij (her)ontwerp van werkplekken wordt vooraf de fysieke belasting van medewerkers beoordeeld. Het ontwerp moet worden aangepast als de fysieke belasting een gezondheidsrisico met zich meebrengt.
  • Na installatie van een nieuwe machine wordt geëvalueerd of de ergonomie van de machine in de praktijk voldoet aan de eisen die in het programma van eisen zijn gesteld.
  • Mede om de fysieke belasting van medewerkers door productiemiddelen te verkleinen, wordt een programma voor periodiek preventief onderhoud opgesteld en uitgevoerd.
  • De werkgever brengt op basis van de RI&E in kaart op welke werkplekken de tilbelasting moet worden verminderd. In het plan van aanpak geeft de werkgever ook aan waar hij hulpmiddelen als balancers, vacuümheffers, zakkensnijmachines en schaartafels gaat inzetten.De werkgever onderzoekt in overleg met de OR of PVT of het mogelijk is om meer grondstoffen in bulk (silo/big bags) aan te laten leveren, in minder zware eenheden of juist zwaardere eenheden die alleen met behulp van een hulpmiddel kunnen worden getild.

 

Bijzondere groep

Voor medewerksters die zwanger zijn of borstvoeding geven moet het werk zo georganiseerd worden dat zij tijdens het werk niet worden blootgesteld aan fysieke overbelasting. De gedetailleerde voorschriften uit Arbobesluit 5.13a worden daarbij gevolgd. Zie verder de algemene brancheafspraken over zwangere medewerksters.

Back To Top