Skip to content

Geluid

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Daarom bevat de arbocatalogus afspraken en goede praktijken om de bloostelling aan geluid tijdens het werk te verminderen.

Brancheafspraken

  • De werkgever neemt bij blootstelling aan geluid boven de grens van 80 dB(A) maatregelen om het geluidsniveau op de werkplek te verlagen en geeft aan waar geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor het gehoor (>80 dB(A)).
  • Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om het geluid onder de 80 dB(A) terug te dringen, verstrekt de werkgever adequate gehoorbescherming.
  • Medewerkers zijn verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen als zij blootstaan aan gemiddelde geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A).
  • De werkgever zorgt door voorlichting en markering dat duidelijk wordt waar gehoorbescherming moet worden gedragen en ziet erop toe dat medewerkers ter beschikking gestelde gehoorbeschermingsmiddelen daadwerkelijk gebruiken bij geluidniveaus vanaf 80 dB(A). Waar nodig worden medewerkers aangesproken.
  • Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Als deze grens mogelijk wordt overschreden, meet of beoordeelt de werkgever het geluidsniveau. Hij volgt hierbij de norm NEN-EN-ISO 9612.
  • Om het geluidsniveau in te schatten, wordt de volgende vuistregel gebruikt: als een persoon op één meter afstand verstaanbaar is zonder dat hij zijn stem hoeft te verheffen, is het geluidsniveau op die plaats lager dan 80 dB(A).

Medewerkers die werken in hoge geluidsniveaus, krijgen een gehoortest aangeboden. De frequentie daarvan is afhankelijk van de dagdosis geluid waar medewerkers aan blootstaan.

  • Vanaf 80 dB(A): minimaal één keer per vier jaar;
  • Vanaf 85 dB(A): minimaal één keer per twee jaar;
  • Vanaf 90 dB(A): minimaal één keer per jaar.

Zie ook de algemene informatie over PAGO.

Back To Top