Skip to content

Vernieuwde ARIE-regeling kan gevolgen hebben

Begin dit jaar is de herziene ARIE-regeling van kracht geworden. ARIE staat voor ‘Aanvullende RI&E’ en de regeling geldt voor bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in huis hebben. Door de wetswijziging zullen meer bedrijven dan voorheen met de ARIE-regeling te maken krijgen.
In de zoetwarensector gaat het vooral om stoffen als natronloog (voor waterzuivering en CIP-installatie), salpeterzuur (ook voor de CIP-installatie) en brandbare stoffen zoals aroma’s.
Een bedrijf of vestiging valt bijvoorbeeld onder de nieuwe ARIE-regeling als er meer dan 15 ton natronloog en/of salpeterzuur aanwezig is. En ook bij meer dan 3 ton brandbare stoffen, zoals aroma’s. Als bij meerdere stoffen de hoeveelheid onder de grens blijft maar fors is, kan toch de ARIE-regeling van kracht zijn. Dan vindt er namelijk een optelling plaats van de afzonderlijke stoffen.

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit kan door te (laten) inventariseren welke stoffen uit de “Lijst van stoffen, behorend bij artikel 2.3 lid 1 Arbobesluit” in het bedrijf of op de vestiging aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Voor die inventarisatie is het eigen register van gevaarlijke stoffen de basis. Voor bedrijven die misschien onder de ARIE-regeling vallen is het aan te bevelen zich zo snel mogelijk door een deskundige te laten bijstaan voor het vaststellen van de ARIE-plicht.

Is de ARIE-regeling van toepassing, dan dient de werkgever dit door te geven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie via een meldformulier. Ook bedrijven die voorheen al ARIE-plichtig waren moeten zich dit jaar opnieuw aanmelden.

Een bedrijf dat onlangs ARIE-plichtig is geworden moet al vóór 1 januari 2024 voldoen aan de ARIE-regeling. Dat houdt in onder meer in dat dan de volgende activiteiten moeten zijn uitgevoerd:

  • een Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) uitvoeren en deze laten toetsen door een gecertificeerde arbeidshygiënist;
  • een beleid en procedures opstellen en vaststellen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
  • een veiligheidsbeheerssysteem opstellen en implementeren dat gebaseerd is op de ARIE;
  • een intern noodplan opstellen.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij deze maatregelen.

Let op: als er op 1 januari 2024 in een ARIE-plichtig bedrijf niet aan de ARIE-regeling is voldaan, kunnen de werkzaamheden in het uiterste geval worden stopgezet.

Tot slot: Digitale systemen voor registratie van gevaarlijke stoffen zouden behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van de ARIE-plicht. Maar navraag leert dat Toxic en Stoffenmanager er nog niet mee bezig zijn. En het bedrijf dat in Nederland Chemwatch vertegenwoordigt verwacht pas in juli/augustus 2023 een applicatie zodanig te hebben aangepast dat daarmee een beoordeling van de ARIE-plicht is uit te voeren.

Neem voor vragen contact op met Erna Bak van VBZ: erna@vbz.nl of 070-3040261.

Back To Top