Medezeggenschap

Niet alleen op brancheniveau, ook binnen bedrijven is het van belang dat werkgevers en werknemers samenwerken. Daarom hebben werknemers recht op medezeggenschap. Voor medewerkers is het belangrijk dat ze kunnen meepraten en meebeslissen over bedrijfszaken. Maar ook werkgevers kunnen hier hun voordeel mee doen.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat alle bedrijven en organisaties met vijftig of meer werknemers een ondernemingsraad (or) moeten instellen. Als een bedrijf meer dan tien werknemers in dienst heeft, kunnen deze vragen om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen. Als de meerderheid van de werknemers dit steunt, moet de werkgever daaraan voldoen. Is er geen or of PVT, dan moet de werkgever ieder halfjaar een personeelsvergadering (PV) beleggen.

Profiteren van medezeggenschap
De werkgever is degene die de beslissingen maakt over het bedrijf en de bedrijfsvoering. Maar deze beslissingen hebben ook grote invloed op de medewerkers. Daarom hebben zij het recht om hierover mee te praten en te beslissen. De werkgever kan weer profiteren van de ideeën en inzichten van medewerkers. Werkgever en werknemers kunnen ook in onderling overleg op sommige punten afwijken van de wet of de cao. In de CAO Zoetwaren is bijvoorbeeld vastgelegd dat de werkgever alleen een keuzemodel arbeidsvoorwaarden of een flexibel werkrooster kan invoeren na overleg met de or of PVT.

Ondernemersraad
De or heeft diverse wettelijk vastgelegde rechten, namelijk het recht om:
- relevante informatie te krijgen over het bedrijf en de bedrijfsvoering (informatierecht);
- regelmatig te overleggen met de werkgever (overlegrecht);
- advies te geven over bepaalde besluiten van de werkgever (adviesrecht);
- in beroep te gaan als de werkgever een advies niet opvolgt (beroepsrecht);
- wel of niet in te stemmen met bepaalde besluiten van de werkgever en zo voorgenomen besluiten tegen te houden (instemmingsrecht);
- voorstellen te doen over allerhande onderwerpen (initiatiefrecht).
Het instellen van een or is een formele zaak. De werkgever moet eerst een voorlopig reglement opstellen en dit voor commentaar of advies opsturen naar de vakbonden die de cao hebben ondertekend. Vervolgens moet de werkgever het laten registreren door de bedrijfscommissie. De werknemers mogen de leden van de or kiezen.

Personeelsvertegenwoordiging
Een personeelsvertegenwoordiging heeft minder uitgebreide bevoegdheden dan een or. De PVT heeft wel informatie- en adviesrecht over besluiten die gevolgen hebben voor minstens een kwart van de werknemers. Ook heeft de PVT instemmingsrecht als de werkgever regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen, intrekken of veranderen.

Personeelsvergadering
In de personeelsvergadering geeft de werkgever informatie over hoe het bedrijf ervoor staat. Minstens eenmaal per jaar bespreekt hij het algemeen en sociaal beleid van de onderneming met betrekking tot het afgelopen en het komend jaar. Bovendien heeft de PV adviesrecht over onderwerpen die voor minstens een kwart van de werknemers belangrijke gevolgen hebben.

Meer informatie:

AttachmentSize
Flexibel werkrooster (Artikel 8)45.12 KB
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (Artikel 18)47.36 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...